Política de privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 /46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/ 2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, LA TERRASSA DE CAMPINS SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Política de Protecció de Dades de LA TERRASSA DE CAMPINS SL descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, i és capaç de demostrar-ho davant de les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al RGPD; en aquest sentit, LA TERRASSA DE CAMPINS SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament: Qui som?

Denominació: LA TERRASSA DE CAMPINS SL

CIF: B61833091

Direcció: Ctra. de Sant Celoni a Santa Fe, km. 5,3, 08472, Campins, Barcelona

Telèfon: 938475329

Correu electrònic: laterrassadecampins@yahoo.es

Finalitat del tractament: Per què farem servir les vostres dades?

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants a la web de LA TERRASSA DE CAMPINS SL o al seu personal, seran incloses en fitxers, automatitzats o no, creats i mantinguts sota la seva responsabilitat, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no fer perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament: Per què necessitem les vostres dades?

a) Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.

b) Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantege i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.

c) El seu consentiment: Si sou usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura al formulari de contacte, ens autoritzeu que us remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris: Amb qui compartim les vostres dades?

No cedim les vostres dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a lAgència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre això.

Ets aquí : Comunicació: On podríem enviar les teves dades?

No farem transferències internacionals de les vostres dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació: Quant de temps mantindrem les teves dades?

Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per a les quals van ser recollides. A l’hora de determinar el període de conservació oportú, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en aquest Avís de Privadesa i Política de galetes.

En aquest sentit, LA TERRASSA DE CAMPINS SL conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb vostè, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les seves dades resultaran inaccessibles per a LA TERRASSA DE CAMPINS SL, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per al exercici i defensa de reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat: Com protegirem les vostres dades?

Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem davant de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que feu de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzeu a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privadesa i en el cas que contractem tercers per prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per verificar el seu compliment.

Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat?

Us informem que podreu exercir els drets següents:

a) Dret d’accés a les vostres dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb elles;

b) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;

c) Dret de supressió de les dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);

d) Dret de limitació del tractament de les vostres dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en este cas, podrem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

e) Dret d’oposició al tractament de les vostres dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. LA TERRASSA DE CAMPINS SL deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions, quan sigui procedent aquest dret.

f) Dret a la portabilitat de les vostres dades, quan la base legal que ens habiliti per al vostre tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el vostre consentiment.

g) Dret a revocar el consentiment atorgat a LA TERRASSA DE CAMPINS SL.

Per exercitar els vostres drets, podeu fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres a la direcció Ctra. de Sant Celoni a Santa Fe, km. 5,3, 08472, Campins, Barcelona, o escrivint un correu a laterrassadecampins@yahoo.es, adjuntant sempre còpia del DNI.

Tutela de drets: On pot fer una reclamació?

En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

.- Seu electrònica: https://www.aepd.es

.- Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid

.- Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no cal l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions: Quins canvis hi pot haver en aquesta Política de Privadesa?

LA TERRASSA DE CAMPINS SL es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-ne el compliment.

Per tal de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, LA TERRASSA DE CAMPINS SL ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part de ClickDatos.

Ves al contingut